Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Silesia WP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Monika Swoboda, Katarzyna Aleszczyk zwanymi dalej „Fundatorami”, oświadczeniem woli wyrażonym w formie aktu notarialnego sporządzonego w Katowicach przez notariusza Agnieszkę Dyszlewską-Tarnawską w dniu 25 lipca 2023 roku (Repertorium A nr 7975/2023).
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja jest niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną i grupą interesu organizacją.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 2. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku.

§3

 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4

 1. Fundacja może używać pieczęci zawierającej logo oraz adres Fundacji, według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać znaku graficznego, który będzie ją identyfikował.

§5

 1. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i osobami fizycznymi prowadzącymi działania o celach zbliżonych do celów Fundacji lub uzupełniającymi kompetencje niezbędne do realizacji wspólnych projektów.

§6

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw cyfryzacji.

Rozdział II
Cele i zasady dzia
łania Fundacji

§7

 1. Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności w zakresie kreowania i promowania dobrych praktyk tworzenia stron internetowych, edukacji i wsparcia osób: tworzących strony oraz sklepy internetowe i oprogramowanie oraz korzystających z narzędzi internetowych.
 2. Celami Fundacji są również:
 • zwiększanie świadomości i edukacja społeczeństwa i przedsiębiorstw z zakresu tworzenia stron i korzystania z narzędzi internetowych,
 • informowanie i edukowanie o nowych technologiach,
 • wymiana doświadczeń i współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie dobrych praktyk, w tym praktyk z zakresu tworzenia stron i korzystania z narzędzi internetowych,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

§8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów, spotkań, kursów, szkoleń, konferencji oraz programów edukacyjnych itp.,
 • upowszechnianie wiedzy związanej z tworzeniem stron i korzystaniem z narzędzi internetowych,
 • prowadzenie kampanii i projektów z zakresu tworzenia stron i korzystania z narzędzi internetowych,
 • propagowanie norm, standardów i rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • organizowanie konsultacji indywidualnych,
 • inicjowanie działań edukacyjnych z zakresu rozwoju osobistego i społecznego jednostek i grup,
 • organizowanie wyjazdów edukacyjnych i wypoczynkowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
 • tworzenie warunków do aktywności społecznej i zawodowej oraz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • współdziałanie z jednostkami, władzami, instytucjami, organizacjami i wszystkimi innymi zainteresowanymi działalnością Fundacji,
 • współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, w tym m.in. z organizacjami, mediami, instytucjami publicznymi,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej, w tym opracowanie oraz publikowanie materiałów edukacyjnych,
 • tworzenie przestrzeni do współpracy dla organizacji gospodarczych, przedsiębiorstw, przedstawicieli sektora NGO oraz innych organizacji zgodnych z celami Fundacji,
 • inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.

§9

Fundacja wszystkie swoje formy działalności o których mowa w § 8 może realizować jako nieodpłatną bądź odpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III
Majątek i przychody Fundacji

§10

 1. Fundacja posiada fundusz statutowy, w skład którego wchodzi fundusz założycielski.
 2. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), na który składa się wpłata wnoszona przez Fundatorki Fundacji, tj.:
  1. Monika Swoboda przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych);
  2. Katarzyna Aleszczyk przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych);
 3. Fundusz statutowy może zostać powiększony także o inne mienie ruchome i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§11
Przychody Fundacji

 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. majątku Fundacji,
  3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  4. dotacji, grantów, subwencji oraz wszelkiego rodzaju innych środków publicznych,
  5. zbiórek publicznych, aukcji, wydarzeń publicznej i prywatnych,
  6. odpłatnej działalności statutowej,
  7. innych wpływów prawem niezabronionych.
 2. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§12

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§13

 1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. W przypadku wpisu Fundacji do KRS w drugiej połowie roku, pierwszy rok kalendarzowy obejmuje rok założenia Fundacji oraz kolejny.

§14

 1. Majątek i dochody Fundacji nie mogą być:
  1. wykorzystane do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów Fundacji;
  4. wykorzystywane do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji i sposób zorganizowania Fundacji

§15
Fundatorzy

 1. Do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i wiceprezesa Zarządu,
  2. decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją,
  3. decyzja o likwidacji Fundacji,
  4. kontrola prac Zarządu, akceptowanie proponowanego budżetu oraz planu działań,
  5. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  6. ocena i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
 2. Powyższe decyzje zapadają w formie uchwał. Każdemu Fundatorowi przysługuje jeden głos. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane się w drodze jednomyślnych uchwał przy obecności wszystkich Fundatorów. Przy założeniu, że o posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów muszą być prawidłowo i skutecznie powiadomieni wszyscy Fundatorzy.

§16
Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.

§17
Zarząd Fundacji

 1. Zarząd składa się z 2 członków, w tym prezesa Fundacji oraz wiceprezesa Fundacji, powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały, o której mowa jest w § 15 na 2 letnią kadencję.
 2. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudniani na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie w zależności od możliwości gospodarczych Fundacji.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

§18
Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji, w tym do podpisywania dokumentów przyjmowanych w imieniu Fundacji, uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 3. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  4. sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
  5. uchwalanie regulaminów,
  6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych oraz działalności gospodarczej,
  9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  10. nadzór nad działalnością Fundacji.

§19
Sposób reprezentacji

 1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają samodzielnie członkowie zarządu. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w okresie jednego roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), do ważności transakcji wymagane są pisemne podpisy dwóch członków zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą ustanowić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe lub szczególne w zakresie swoich kompetencji.

Rozdział V
Zmiana statutu oraz celów fundacji

§20
Procedura

 1. Zmiany statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje.
 3. Zarząd dokonuje zmiany statutu w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji lub połączenie z inną fundacją

§21
Właściwość organów

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji Zarząd zawiadamia niezwłocznie Ministra nadzorującego Fundację.
 4. Likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji.
 6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatorów organizacjom pozarządowym o celach zbliżonych do celów Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 22

 1. Fundacja może, dla efektywnego realizowania swoich celów, połączyć się z inną fundacją, której cele są zbliżone do celów statutowych Fundacji.

§ 23

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.